Comment on page

Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Gieo Hạt

Bạn đăng nhập vào tài khoản gieo hạt của mình sau đó nhấn vào Quản lý tài khoản
Bạn nhấn vào Thay đổi mật khẩu
Bạn cần nhập mật khẩu mới cho tài khoản gieo hạt
Tài khoản của bạn đã được đổi mật khẩu thành công
Chúc bạn thành công!