Lấy Lại Mật Khẩu Gieo Hạt

Bạn vào trang đăng nhập tài khoản gieo hạt https://share.bke.edu.vn/login
Giao diện trang đăng nhập
Vào trang lấy lại mật khẩu, bạn cần nhập email và ấn nút "Gửi"
Bạn vào tài khoản email để nhận thông tin thiết lập mật khẩu mới từ Ladishare
Mở email và bấm vào nút "Thiết lập mật khẩu mới"
Nhập thông tin mật khẩu mới của bạn
Trang thông tin mật khẩu mới
Sau đó nhập email và mật khẩu mới để đăng nhập tài khoản affiliate của bạn
Giao diện trang đăng nhập
Chúc bạn thành công!