Lấy Lại Mật Khẩu Gieo Hạt

Bạn vào trang đăng nhập tài khoản gieo hạt https://aff.bke.edu.vn/login.php

Lấy lại mật khẩu tài khoản gieo hạt

Vào trang lấy lại mật khẩu, bạn cần nhập tên đăng nhập hoặc email và ấn nút "Gửi vào email"

Bạn vào tài khoản email để lấy lại mật khẩu mới từ Viện Đào Tạo Bách Khoa

Email từ Viện Đào Tạo Bách Khoa
Mật khẩu mới được gửi vào email của bạn

Bạn hãy vào trang đăng nhập https://aff.bke.edu.vn/login.php

Nhập tên người dùng và mật khẩu và tiến hành đăng nhập

Tiến hành vào Tài Khoản Gieo Hạt

Bạn có thể tiến hành đổi mật khẩu mới tại https://bit.ly/3si8J2y

Chúc bạn thành công!