Lấy Lại Mật Khẩu Gieo Hạt
Bạn vào trang đăng nhập tài khoản gieo hạt https://aff.bke.edu.vn/login.php
Lấy lại mật khẩu tài khoản gieo hạt
Vào trang lấy lại mật khẩu, bạn cần nhập tên đăng nhập hoặc email và ấn nút "Gửi vào email"
Bạn vào tài khoản email để lấy lại mật khẩu mới từ Viện Đào Tạo Bách Khoa
Email từ Viện Đào Tạo Bách Khoa
Mật khẩu mới được gửi vào email của bạn
Bạn hãy vào trang đăng nhập https://aff.bke.edu.vn/login.php
Nhập tên người dùng và mật khẩu và tiến hành đăng nhập
Tiến hành vào Tài Khoản Gieo Hạt
Bạn có thể tiến hành đổi mật khẩu mới tại https://bit.ly/3si8J2y
Chúc bạn thành công!
Copy link