Lấy Lại Mật Khẩu Gieo Hạt

Bạn vào trang đăng nhập tài khoản gieo hạt https://share.bke.edu.vn/login

Vào trang lấy lại mật khẩu, bạn cần nhập email và ấn nút "Gửi"

Bạn vào tài khoản email để nhận thông tin thiết lập mật khẩu mới từ Ladishare

Mở email và bấm vào nút "Thiết lập mật khẩu mới"

Nhập thông tin mật khẩu mới của bạn

Sau đó nhập email và mật khẩu mới để đăng nhập tài khoản affiliate của bạn

Chúc bạn thành công!

Last updated